Regulamin spotkania w ramach Dnia Dziecka ze Szkołą Lotniczą

REGULAMIN
spotkania w ramach Dnia Dziecka ze Szkołą Lotniczą odbywającego się na Lotnisko Grądy Antoniewo 13 Ostrów Mazowiecka 07-300 zwanego dalej imprezą plenerową
§1
1. Regulamin został wydany w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 20.03.2009 r o
bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.01.120.1298,przepisów prawa lotniczego Dz.U.z
dnia 09.12.2016 Poz.1993 oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin opracowany i wydany przez Współorganizatora Imprezy: Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy
przebywają na terenie Lotniska Grądy. Osoby znajdujące się na wyznaczonym terenie obowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu i do jego przestrzegania.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie poprzez określenie zasad zachowania się osób w nich uczestniczących i obecnych.
§2
1. Uczestnicy dnia Dziecka ze Szkołą Lotniczą mają prawo wstępu na teren przeznaczony dla uczestników w dniach i godzinach podanych w Programie imprezy dla uczestników.
2. Uczestnicy przebywają na terenie od rozpoczęcia do zakończenia imprezy zgodnie z
Jej Programem , a następnie bez zbędnej zwłoki opuszczą miejsce;
3. Na teren oznaczony strefą VIP oraz sceny a także miejsc odgrodzonych barierkami lub biało-czerwoną taśmą obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych oraz bez oznaczeń.
4. Na teren oznaczonych stref imprezy nie są i nie będą wpuszczane osoby, które swym zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego i bezpieczeństwa innych osób.
5. Osoby przebywające w zasięgu oddziaływania lotniczego mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych
na imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminy imprezy.
6. Na teren miejsca imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia bez zgody organizatora: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, przedmiotów mogących zaszkodzić życiu lub zdrowiu.

7. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych oraz wszelkich innych obiektów mienia.
8. Zabrania się wzniecania ognia bez zgody organizatora.
9. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i
bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z powodu ich płci, rasy, wyznania, wieku, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
10. Osoby znajdujące się w strefie oddziaływania imprezy, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje albo nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu zostaną usunięte.
11. Osoby, które czynami i zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
12. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg
ewakuacyjnych, dróg dojazdowych, dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
13. Każdy uczestnik imprezy ,publiczność, zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
14. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania Organizatora lub jego przedstawicieli oraz służby publiczne do ochrony powołane, o zauważonym pożarze,
zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia i innych sytuacjach niestandardowych.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez Uczestników na
terenie imprezy.
16. Uczestnicy Dnia Dziecka ze Szkołą Lotniczą, obserwatorzy postronni (publiczność) będący w obszarze oddziaływania wydarzeń zaplanowanych zgodnie z programem imprezy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń Organizatora lub jego przedstawicieli.
17. Wszystkie pojazdy zaparkowane w strefach objętych imprezą jak i w czasie ich trwania nie posiadające właściwego umocowania zezwalającego na wjazd i parkowanie oraz zaparkowanie na ciągach komunikacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.
§3
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązujące w RP.
Centrum Szkolenia Lotniczego Technikum Lotnicze w Nagoszewie