Matura – informacja

WYCIĄG z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023”

WYCIĄG z „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego”

W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO:

1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej  i ustnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).

2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części pisemnej, ani w części ustnej– żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.

5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.

6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z orzeczeniem o dysleksji) nie mają przedłużonego czasu pracy i samodzielnie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

8. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.

9. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.

10. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:

a)      niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego

b)      wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów.

c)      zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

11. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.

12. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

13. Uczniowie w dniu egzaminu zgłaszają się do szkoły, a przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera sale egzaminacyjne i rozpoczyna procedurę losowania miejsc przez zdających:

a)      godz. 8:10 w przypadku egzaminu odbywającego się na sali gimnastycznej,

b)      o godz. 8:30/13:30 w przypadku egzaminu odbywającego się w sali lekcyjnej;

  • wyznaczony członek ZN sprawdza w kolejności alfabetycznej tożsamość zdających,
  • inny wyznaczony członek ZN poleca zdającemu wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania i poleca zdającemu zająć odpowiednie miejsce;

14. Procedura losowania miejsc kończy się:

a)      godz. 8:40 w przypadku egzaminu odbywającego się na sali gimnastycznej,

b)      o godz. 8:45/13:45 w przypadku egzaminu odbywającego się w sali lekcyjne;

15. Na 10 min przed rozpoczęciem egzaminu (godz. 8:50/13:50):

  • przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu;
  • przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali,
PO EGZAMINIE MATURALNYM: 

1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego.