Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 8
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 i art. 161 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) i § 11 pkt 2 rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737), oraz § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik
do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. zmienionego zarządzeniem Nr 31 z dn. 22 maja 2019 zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie województwa mazowieckiego następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021:

1) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 1;

2) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się dniu 1 września 2020 r. oraz terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych
szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 2;

3) terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2020 r. oraz; terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się, panu Bogusławowi Fidelusowi Dyrektorowi Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                    Dorota Skrzypek

    Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 
Szkoła zastrzega sobie prawo nie otwarcia danego oddziału w przypadku małej liczby kandydatów (poniżej 15 uczniów).